Thiết bị lưu trữ (USB) JVJ S3 64G

Tương thích với: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7.1 (SP1), Mac OS (v. 10.10.x+), Linux (v. 2.6.x+), Chrome™ OS